Czas wysyłki może ulec wydłużeniu do 2-5 dni roboczych. Za utrudnienia przepraszamy!

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Projekt wnętrza 2021 CARREA"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Projekt Wnętrza 2021 CARREA"

2. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest CARREA Bartosz Bocian, Ul. Konińska 24, 62-700 Turek, NIP 668-197-28-12

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie https://www.facebook.com/CARREApl pod linkiem https://fb.watch/3rKQw5L5J0/

4. Konkurs trwa od 04.02.2021 do 18.02.2021

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem CARREA Bartosz Bocian, ul. Konińska 24, 62-700 Turek, NIP 668-197-28-12.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika CARREA Bartosz Bocian, ul. Konińska 24, 62-700 Turek, NIP 668-197-28-12.

 

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest projekt dowolnego wnętrza o wartości 500zł. Szczegóły dotyczące nagrody znajdziesz w linku https://www.carrea.pl/sklep-info/projektowanie-wnetrz-80

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/CARREApl  zamieści wpis z najciekawszą odpowiedzią dlaczego to własnie on powinien wygrać projekt wnętrza.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureat Konkursu zostanie powiadominy o wygranej poprzez serwis Facebook do maksymalnie 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez CARREA Bartosz Bocian, Ul. Konińska 24, 62-700 Turek, NIP 668-197-28-12

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.carrea.pl